S.-W. Choi, K. Fukuda, S. Nakahara, K. Kishikawa, Y. Takanishi, K. Ishikawa, J. Watanabe, H. Takezoe, Chem. Lett., 2006, 35, 896.


  • 카테고리: 2006