S. Kawauchi, S.-W. Choi, K. Fukuda, K. Kishikawa, J. Watanabe, H. Takezoe, Chem. Lett., 2007, 36, 750-751.


  • 카테고리: 2007