S.-W. Choi, S. Kawauchi, S. Tanaka, J. Watanabe, H. Takezoe, Chem. Lett., 2007, 36, 1018-1019.


  • 카테고리: 2007