S.-W. Choi, S. Kawauchi, N. Y. Ha, H. Takezoe, Phys. Chem. Chem. Phys., 2007, 9, 3671-3681.


  • 카테고리: 2007