Kiseo Kim, Hyunjin Kim, Minjeong Kim, Hyun Gi Kim, Suk-Won Choi*, and Sung Soo Kim, Jpn. J. Appl. Phys. 2009, 48, 060203.


  • 카테고리: 2009