Sung-Taek Hur, Suk-Won Choi*, Manhwan Lee, J. Kor. Phys. Soc., 2011, 58, 392.


  • 카테고리: 2011