Sung-Taek Hur, Suk-Won Choi*, Manhwan Lee, J. Kor. Phys. Soc., 2012, 60, 1196-1198.


  • 카테고리: 2012