Min-Jun Gim, Sung-Taek Hur, Kyung-Won Park, Mongryong Lee, Suk-Won Choi*, Hideo Takezoe*, Chem. Comm., 2012, 48, 9968 - 9970.


  • 카테고리: 2012