Taehyung Kim, Sunhwan Kim, Min-Jun Gim, Suk-Won Choi*, J. Kor. Phys. Soc., 2013, 62, 713-717.


  • 카테고리: 2013